[Writeup_CookieArena]Compiler as a Service

Compiler as a Service

Web - Compiler as a Service

Too lazy to install gcc? Hey, we can compile your code to you! Try to read /flag.txt

Tags: Misconfiguration


Theo đề thì đây là biên dịch chương trình


Tôi sẽ sử dụng ngôn ngữ C để biên dịch

Screenshot 2023-09-27 190353
Khi tôi ấn Compile thì sẽ tải xuống chương trình đã biên dịch. Đoạn này cũng bình thường nên tôi quay qua nghịch những thứ khác của trang web.

Screenshot 2023-09-27 190613
Nếu tôi viết câu lệnh sai cụ thể là chỗ #include thì chương trình sẽ hiển thị lỗi sau


Sau khi thấy lỗi như vậy thì tôi nhận ra chỗ này chúng ta có thể khai thác được

Screenshot 2023-09-27 191419
Khi tôi include một đường dẫn /etc/passwd thì quan sát thấy nó có thể đọc được một tệp tin trên hệ thống
Điều đó dẫn đến tôi có thể đọc mọi loại file thông qua include “path”


Theo đề bài thì flag ở “/flag.txt”


Và đã thành công :sunglasses:

Cảm ơn mọi người đã đọc writeup của mình. Chúc mọi người thành công.

nvqofficialdev

1 Like