HUTECH - Forensics x Fake

Trước khi vào bài thì mình sẽ để các công cụ và trang web giúp mình giải bài này:

bless, hexeditor : phần mềm xem và chỉnh sửa hex trên linux

List of file signatures - Wikipedia . xem chữ kí của tệp

Vào bài.

Bài này khá dễ vì ta có gợi ý đây không phải là hình ảnh.

Mình dùng bless kiểm tra hex luôn

Kiểm tra chữ kí của tệp thì không ra kết quả gì.

  • 4D 7E 5A 90
  • 4D 7E 5A
  • 4D 7E

Nhìn sang phần text thì mình thấy 2 dấu hiệu

image

  • M~Z
  • !This program cannot be run is DOS mode

Sau khi tìm hiểu thì mình biết đa số đây là thông báo lỗi của tệp exe

Tìm lại phần chữ kí của tệp exe

Phần chữ kí của tệp exe này là MZ và mã hex là 4D 5A

Vậy tệp này có 2 vấn đề, bị chèn thêm hex vào chữ kí và sai phần đuôi tệp (file extension) hoặc còn được gọi là loại tệp

Xoá hex thừa và lưu lại với tên heheu.exe

Chạy thử tệp trên máy ảo window thì ta được kết quả

2 Likes