Command Limit Length Write Up

1 Like

Writeup viết khá tốt. Nhưng lưu ý cần trình bày rõ ràng hơn. Có những đoạn khá khó hiểu.