About the General category

Đây là nơi thông báo về những cập nhật tính năng của hệ thống, trạng thái hoạt động của các Challenge và các thông tin quan trọng khác liên quan đến Cookie Arena.