About the FAQ category

Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Cookie Arena

Mình vào trang https://forum.cookiearena.org/ vào ngày 06/12/2023 thì tất cả tài nguyên hình ảnh trên trang đều không load được (trả về error 400 và 500). Không biết do cấu hình trình duyệt của mình hay các tài nguyên hình ảnh của websites bị lỗi ạ