About the Announcement category

Đây là nơi thông báo về những cập nhật tính năng của hệ thống, trạng thái hoạt động của các thử thách và các thông tin quan trọng khác liên quan đến diễn đàn. Bạn sẽ luôn được cập nhật với thông tin mới nhất về sự phát triển của cộng đồng.